CHESTIONAR ROMANIA START UP PLUS (CCMP EUROPROJECT)

Angajam absolvent cu experienta, studii superioare economice sau juridice
Detalii la sediul CCMP Europroject din Strada Mihai Eminescu, nr. 35 sau la nr de telefon: 0249410994

 

 

 

 

 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ


LMV UE 09-10-2017.pdf
LMV UE 04-10-2017.pdf
LMV UE 21-09-2017.pdf
LMV UE 12-09-2017.pdf
LMV UE 04-09-2017.pdf
LMV UE 28-08-2017.pdf

Premiati la Gala Superlativelor

Pentru al treilea an consecutiv, Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, structura gazda a Centrului Europe Direct Slatina, a fost premiat in cadrul Galei Superlativelor. Evenimentul a fost organizat de Primaria municipiului cu ocazia Zilelor Slatinei. Intr-un cadru festiv au fost decernate diplome si premii, institutiilor publice, agentilor economici, ONG –urilor din Olt si nu numai. CCMP Europroject a primit diploma de merit pentru sprijinirea initiativelor de dezvoltare a proiectelor de interes comunitar. Gala Superlativelor a fost dedicată tuturor celor care au promovat imaginea oraşului şi contribuie la dezvoltarea acestuia, prin intermediul proiectelor pe care le desfăşoară.

 

Premiati la Gala Superlativelor

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, structura gazda a Centrului ED Slatina, a fost premiat in data de 23 ianuarie 2014 in cadrul Galei Superlativelor. Evenimentul a fost organizat de Primaria municipiului cu ocazia Zilelor Slatinei. Intr-un cadru festiv au fost decernate diplome, agentilor economici, institutiilor publice, ONG –urilor din Olt si nu numai. CCMP Europroject a primit diploma de merit pentru sprijinirea initiativelor de dezvoltare si manageriere a proiectelor de interes comunitar.

sursa foto: Gazeta Noua

GDPR
 
HOMEPAGE
 
 
 

Antreprenor 2020 Antreprenorium Acasa Plus Hospitality Management Academy KIDS Next Step PRACTISIM SEED Digi L@b Tech Ac@demy

PRACTISIM - Practică în întreprinderi simulate - vector pentru creșterea angajabilității studenților


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PRACTISIM - Practică în întreprinderi simulate - vector pentru creșterea angajabilității studenților


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea angajabilităţii a 250 de studenți printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesionala si acțiuni cu caracter inovator care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare inserției acestora pe piața muncii. Abordarea proiectului se integrează în obiectivele POCU 2014-2020, în speță Obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI” prin prisma faptului ca vizează dezvoltarea capitalului uman, întrucât programul de consiliere si orientare profesionala si practica in întreprinderile simulate vor contribui într-o maniera directa la facilitarea inserției studenților pe piața muncii. Beneficiile generate de implementarea proiectului vizează în principal grupul țintă.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

–  Facilitarea și îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 250 de studenți, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesionala care permit o decizie informata privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de munca. Prin implementarea proiectului supus finanțării, 250 de studenți vor beneficia de o gama vasta de instrumente și metode de cunoaștere și autocunoaștere a personalității și a intereselor ocupaționale, de informare și documentare asupra pieței muncii, de stabilire a traseului profesional.  Aceste instrumente și metode de consiliere și orientare profesionala le vor permite sa facă alegeri informate cu privire la continuarea studiilor, identificarea unui loc de muncă, abordarea antreprenoriatului ca și alternativa în cariera, cu luarea în considerare a structurii propriei personalități, precum și a actualelor cerințe manifestate pe piața muncii.

–  Consolidarea cunoștințelor profesionale și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor transversale pentru 250 de studenți prin participarea la activități practice în cadrul întreprinderilor simulate. Întreprinderea simulată este o metodă inovatoare de practica și vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Scopul acestei metode este dezvoltarea competențelor de afaceri ale studenților, prin simularea proceselor și a activităților care au loc într-o firmă reală și relațiile acesteia cu alte firme și instituții. Întreprinderea simulată facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi. Practica în întreprinderile simulate contribuie la crearea modelului de întreprinzător sau angajat dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producție, să aducă pe piață un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuție.

–    Susținerea tinerilor în găsirea unui loc de muncă prin încheierea și dezvoltarea de parteneriate între universitate (Universitatea din Craiova), mediul de afaceri (PTIR, CCMP EUROPROJECT) și firme.  Astfel, se vor crea 15 parteneriate tripartite  cu o durata de minim 36 luni, care vor avea drept obiectiv final creșterea nivelului de corelare a educației universitare cu exigentele și necesitățile pieței muncii și mediului de afaceri. Beneficiarii finali ai acestor parteneriate vor fi studenții.

Implementarea proiectului va conduce la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a viitorilor absolvenți, fapt ce se va transpune în reducerea șomajului de lungă durată în rândul tinerilor. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt angajatorii, care vor beneficia de o forță de muncă calificată pe care o vor utiliza și care își va aduce contribuția într-o manieră directă la dezvoltarea activității și a cifrei de afaceri. O forță de muncă de calitate se va regăsi în servicii și produse de calitate și implicit angajatorii vor fi mai competitivi.

Contribuția proiectului la atingerea obiectivului specific 6.13 va fi reflectată prin îmbunătățirea procesului de inserție a absolvenților pe piața muncii, cel puțin 110 studenți din grupul țintă găsindu-și un loc de muncă la încetarea calității de participant ca urmare a implicării în activitățile acestui proiect.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului PRACTISIM este format din STUDENȚI, înmatriculați la Universitatea din Craiova (licență și master). Un numar de 250 de studenti (din care 30 vor avea domiciliul in mediul rurar) vor beneficia de avantajele oferite de implementarea proiectului PRACTISIM.

Prin obiectivele și activitățile asumate, proiectul propus converge la atingerea obiectivelor stabilite în strategiile enunțate și a țintelor asumate de România prin POCU, și anume: sprijinirea pentru tranziția de la școală la viața activă a 250 de studenți înmatriculați la Universitatea din Craiova (4S129); reducerea ratei abandonului solar și dobândirea unei calificări pentru 180 de studenți (4S115) prin creșterea ratei de absolvire a facultății urmate; găsirea unui loc de muncă pentru 110 studenți la încetarea calității de participant în grupul țintă (4S116), precum și creșterea ratei de accedere la nivelul următor de pregătire, masterat sau alta forma, prin înrolarea a 30 de absolvenți la programe de masterat.

Recrutarea grupului țintă reprezintă componenta cantitativă a activității de atragere în proiect a studenților pentru care acesta a fost conceput, iar selecția reprezintă componenta calitativă de care depind toți indicatorii prognozați a fi realizați. Selecția nu poate fi eficientă fără o serie de repere clar determinate constituite sub forma unui set de criterii.

https://practisim.ro

“NEXT STEP - de la Firma de exercitiu la primul loc de munca”


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

“NEXT STEP - de la Firma de exercitiu la primul loc de munca”


 

Proiectul "NEXT STEP - de la Firma de exercitiu la primul loc de munca", cod Mysmis - 107447, are o perioadă de implementare de 24 luni (9 iulie 2018- 8 iulie 2020), cu o valoare totală de 2.120.734,68 lei (din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE - 1.802.624,48 lei) şi este finanţat prin Programul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Operatiune aferenta Obiectiv Compozit OS. 6.13 si 6.14.

Obiectivul general al proiectului "NEXT STEP - de la Firma de exercitiu la primul loc de munca" este reprezentat de cresterea nivelului de ocupabilitate si imbunatatirea abilitatilor personale si profesionale pentru un numar de 320 de elevi inmatriculati in sistemul national de invatamant, provenind din firme de exercitiu din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, prin masuri de consiliere, orientare profesionala, programe de invatare la locul de munca si actiuni cu caracter inovator.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obiectivul specific 1.

Facilitarea si imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru un numar de 320 de elevi, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala care le permit urmarea unor trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, adoptarea unor alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea antreprenoriatului ca alternativa in cariera. Toti membrii grupului tinta vor beneficia de metode, tehnici si instrumente de consiliere si orientare profesionala adaptate nevoilor lor specifice, care vor fi derulate inclusiv prin intermediul TIC si care vor urmari pregatirea viitorului absolvent pentru integrarea pe piata muncii.

2. Obiectivul specific 2.

Corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii prin consolidarea legaturii intre sectorul privat si unitatile de invatamant si prin includerea a 320 de elevi in programe de invatare la locul de munca. Vor fi incheiate minim 20 de parteneriate intre unitatile de invatamant din care provine grupul tinta al proiectului si potentiali angajatori ai viitorilor absolventi - entitati din sectoare economice cu potential competitiv identificat conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, mai putin sectorul agricol, industrie alimentara, silvic si agro-turism - toti membrii grupului tinta beneficiind astfel de stagii de pregatire practica in firme reale - prin intermediul carora vor dobandi o serie de abilitati si competente necesare exercitarii profesiei alese. Totodata, va fi operationalizat prin intermediul proiectului un sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii.

3. Obiectivul specific 3.

Sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator al celor 320 de elevi membri ai grupului tinta prin participarea la sesiuni de pregatire tip laborator tehnologic si prin organizarea a 2 targuri destinate firmelor de exercitiu. Sesiunile de pregatire tip laborator tehnologic vor sprijini valorificarea spiritului antreprenorial, a initiativei antreprenoriale si dezvoltarea de competente necesare unui intreprinzator dinamic (inclusiv competente digitale), oferind totodata elevilor oportunitatea descoperirii unei afinitati fata de un anumit loc de munca si aprofundarea practica a competentelor dobandite in pregatirea profesionala, prin aplicarea metodei inovative de invatare firma de exercitiu. Participarea la targuri va permite elevilor sa exerseze intr-un mediu real lucrul in echipa, gandirea critica, sa aplice instrumente de marketing pentru produsele si serviciile furnizate, sa exerseze procese de comunicare, negociere si tranzactionare, dobandind astfel competente antreprenoriale care pe de o parte vor creste sansele abordarii antreprenoriatului ca si alternativa de cariera, iar pe de alta parte vor reduce perioada de acomodare la primul loc de munca.

 

Principalele activitati ale proiectului sunt:

 

A.1. Activitati specifice managementului de proiect

A.2. Program de consiliere si orientare profesionala a elevilor

A.3. Program de practica pentru elevi si de interrelationare cu mediul privat pentru a raspunde nevoilor pietei muncii

A.4. Targuri destinate firmelor de exercitiu

A.5. Activitati transversale

 

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 320 elevi ISCED 2 - 3, nivel de calificare 3 - 4 si elevi ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant, care studiaza in Municipiul Targu-Jiu si au domiciliul/rezidenta in regiunea mai putin dezvoltata Sud-Vest Oltenia, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si sunt cuprinsi in activitati ale firmelor de exercitiu.

Grupul tinta al proiectului include de asemenea: 

-          40% din membrii grupului tinta vor fi femei,

-          minimum 25 de persoane din mediul rural ,

-          minimum 10 persoane de etnie roma.

Grupul tinta va proveni din randul elevilor inscrisi in cadrul Colegiului Economic Virgil Madgearu si Colegiul Auto Traian Vuia, nivelurile de calificare 3, 4 si 5 (corespunzatoare elevilor ISCED 2-3, respectiv ISCED 4), cu accent pe sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (exceptand sectoarele agricol, industrie alimentara, silvic si agro-turism).

 

Rezultate asteptate

Proiectul vizeaza dezvoltarea de resurse umane inalt competitive care sa gestioneze mult mai flexibil etapa critica de trecere de la scoala la viata activa prin urmatoarele masuri specifice, centrate pe cresterea relevantei studiilor si o mai buna corelare cu nevoile pietei muncii:

-          Programul de consiliere si orientare va permite elevilor din firmele de exercitiu sa urmeze trasee de formare adaptate structurii propriei personalitati, sa faca alegeri informate cu privire la identificarea unui loc de munca, continuarea studiilor, abordarea antreprenoriatului ca alternativa in cariera, urmarind pregatirea viitorului absolvent pentru a raspunde cerintelor pietei muncii;

-          Incheierea de parteneriate de practica cu angajatorii si crearea unui sistem de informare coordonata intre sectorul privat si unitatile de invatamant vor contribui intr-o maniera directa la corelarea invatarii cu oportunitatile de participare pe piata muncii, sporind relevanta educatiei pe piata fortei de munca;

-          Prin intermediul stagiilor de pregatire practica in firme reale, elevii vor dobandi o serie de abilitati si competente necesare exercitarii profesiei alese, crescand in acelasi timp nivelul de intelegere in ceea ce priveste rolul si atributiile unui loc de munca;

-          Sesiunile de pregatire practica tip laborator tehnologic vor sprijini valorificarea spiritului antreprenorial, a initiativei antreprenoriale si dezvoltarea de competente necesare unui intreprinzator dinamic (inclusiv competente digitale), oferind totodata elevilor oportunitatea descoperirii unei afinitati fata de un anumit loc de munca si aprofundarea practica a competentelor dobandite in pregatirea profesionala, prin aplicarea metodei inovative de invatare firma de exercitiu.

-          Prin participarea la targurile destinate firmelor de exercitiu, vor exersa intr-un mediu real lucrul in echipa, gandirea critica, vor aplica instrumente de marketing pentru produsele si serviciile furnizate, vor exersa procese de comunicare, negociere si tranzactionare, dobandind competente antreprenoriale care pe de o parte vor creste sansele abordarii antreprenoriatului ca si alternativa de cariera, iar pe de alta parte vor reduce perioada de acomodare la primul loc de munca.

 

https://nextstep.europroject.org.ro

Hospitality Management Academy


Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Hospitality Management Academy


Asociația „Centrul de Consultanta și Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) implementează în perioada 15 Mai 2018 – 14 Mai 2019 proiectul Hospitality Management Academy. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de munca din turism și ecoturism din regiunile Sud Vest, Centru și Sud Est prin oferirea în cadrul proiectului Hospitality Management Academy către 600 de întreprinzători, manageri și angajați ai departamentelor de resurse umane de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamismul specific acestui sector de activitate.

https://hospitality-academy.ro

#Antreprenorium


Proiectul este finantat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus.

#Antreprenorium


Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) implementează în perioada 4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2021 proiectul #Antreprenorium, în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul România Start Up Plus.

 Proiectul are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud-Muntenia. Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 55 de firme nou înființate (prin intermediul schemei de minimis) și la crearea a cel puțin 110 locuri de muncă.

Astfel, în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri, primele 55 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finanțare în cadrul proiectului de maximum 160 000 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și sustinerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 400 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
 • Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare.
 • Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 55 de start-up-uri.
 • Creșterea ocupării în regiunea Sud-Muntenia prin crearea a 110 de locuri de muncă în întreprinderile nou înființate.
 • Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Sud-Muntenia care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea "Zilei porților deschise" de către cele 55 de întrerpinderi finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes din regiune în cadrul activităților proiectului.

 

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

ü  Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (4 ianuarie 2018 - 3 septembrie 2018)

ü  Derularea programului de formare antreprenorială (4 ianuarie 2018 - 3 noiembrie 2018)

ü  Crearea platformei dedicate concursului de planuri de afaceri și monitorizării implementării planurilor de afaceri  (4 ianuarie 2018 - 3 aprilie 2018)

ü  Evaluarea și selectarea a 55 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (4 aprilie 2018 - 3 noiembrie 2018) 

ü  Efectuarea de stagii de practică de către persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat  (4 noiembrie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (4 ianuarie 2019 - 3 aprilie 2019)

ü  Asigurarea înființării și demarării functionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului și semnarea acordurilor de finanțare și acordarea primei tranșe a ajutoarelor de minimis (4 aprilie 2019 - 3 iulie 2019)

ü  Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor selectate în cadrul proiectului (4 mai 2019 - 3 iulie 2020)

ü  Acordarea tranșei finale ce reprezintă diferența pâna la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarii ajutorului de minimis fac dovada că au realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni de la semnarea acordului de finantare, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale (4 aprilie 2020 - 3 iulie 2020)

ü  Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (4 iulie 2020 - 3 ianuarie 2021)

Grupul țintă al proiectului #Antreprenorium este format din 400 de persoane, dintre care 200 sunt femei, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-   Au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud-Muntenia.

-   Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud-Muntenia.

Persoanele care fac parte din grupul țintă sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 - 65 de ani, femei sau bărbați, cu studii medii, studii universitare sau postuniversitare, care au sau nu un loc de muncă și care își doresc să înființeze o afacere. Din grupul țintă nu pot face parte tineri din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 - 24 de ani).

 

Ai domiciliul în regiunea Sud-Muntenia și intenționezi să inființezi o afacere?

Noi îți oferim resursele și informațiile necesare prin participarea la programe de formare antreprenorială, suport pentru înființarea afacerii și finanțarea acesteia.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

 

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro


Procedura grup tinta Antreprenorium.pdf

Metodologie concurs planuri de afaceri - Antreprenorium.pdf

”Antreprenor 2020”


Proiectul este finantat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus.

”Antreprenor 2020”


Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) implementeaza în perioada 4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2021 proiectul Antreprenor 2020, în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) si Blocul National Sindical (BNS). Proiectul este finantat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Romania Start Up Plus.

 Proiectul are drept obiectiv incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana din regiunea Sud Vest  a Romaniei. Implementarea proiectului va conduce la sustinerea a 75 de firme nou infiintate (prin intermediul schemei de minimis) si la crearea a cel putin 150 de locuri de munca.

Astfel, in urma organizarii unui concurs de planuri de afaceri, primele 75 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 160 000 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in: 

 • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale si sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial si inovator a 600 de persoane care doresc sa initieze o activitate independenta prin participarea la cursuri de formare in domeniul antreprenoriatului.
 • Cresterea gradului de informare si de constientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o optiune de cariera pentru fiecare, prin desfasurarea unei campanii de promovare.
 • Incurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 75 de start-up-uri.
 • Cresterea ocuparii in regiunea Sud Vest prin crearea a 150 de locuri de munca in intreprinderile nou infiintate.
 • Promovarea inovarii sociale prin incurajarea viitorilor antreprenori sa angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Sud Vest care vor implica stakeholderii relevanti pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea "Zilei portilor deschise" de catre cele 75 de intrerpinderi finantate si prin implicarea activa a mai multor antreprenori de succes din regiune in cadrul activitatilor proiectului.

Principalele activitati care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

ü  Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (4 ianuarie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenoriala (4 ianuarie 2018 - 3 septembrie 2018)

ü  Derularea programului de formare antreprenoriala (4 ianuarie 2018 - 3 noiembrie 2018)

ü  Crearea platformei dedicate concursului de planuri de afaceri si monitorizării implementării planurilor de afaceri  (4 ianuarie 2018 - 3 aprilie 2018)

ü  Evaluarea si selectarea a 75 de planuri de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului (4 aprilie 2018 - 3 noiembrie 2018) 

ü  Efectuarea de stagii de practica de catre persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis în cadrul unei întreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat  (4 noiembrie 2018 - 3 ianuarie 2019)

ü  Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri (4 ianuarie 2019 - 3 aprilie 2019)

ü  Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului si semnarea acordurilor de finantare si acordarea primei transe a ajutoarelor de minimis (4 aprilie 2019 - 3 iulie 2019)

ü  Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor selectate în cadrul proiectului (4 mai 2019 - 3 iulie 2020)

ü  Acordarea transei finale ce reprezinta diferenta pâna la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarii ajutorului de minimis fac dovada ca au realizat din activitatea curenta, în termenul de 12 luni de la semnarea acordului de finantare, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea transei initiale (4 aprilie 2020 - 3 iulie 2020)

ü  Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in perioada de sustenabilitate (4 iulie 2020 - 3 ianuarie 2021)

Grupul tinta al proiectului Antreprenor 2020 este format din 600 de persoane, dintre care 300 sunt femei, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-   Au domiciliul sau resedinta in mediul urban sau rural din regiunea Sud Vest

-   Intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Sud Vest

Persoanele care fac parte din grupul tinta sunt persoane cu varste cuprinse intre 18 - 65 de ani, femei sau barbati, cu studii medii, studii universitare sau postuniversitare, care au sau nu un loc de munca si care isi doresc sa infiinteze o afacere. Din grupul tinta nu pot face parte tineri din categoria NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 - 24 de ani).

 

Ai domiciliul in regiunea Sud-Vest a Romaniei si intentionezi sa infiintezi o afacere?

Noi iti oferim resursele si informatiile necesare prin participarea la programe de formare antreprenoriala, suport pentru infiintarea afacerii si finantarea acesteia.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro


Procedura grup tinta Antreprenor 2020.pdf

Invitatie Conferinta de Presa 14 Februarie.pdf

Comunicat de presa_Antreprenor2020.pdf


http://www.olttv.ro/olt-tv-new/social/2018/02/14/160.000-lei-pentru-pornirea-unei-afaceri

http://primatv-slatina.ro/s-a-lansat-proiectul-antreprenor-2020/

http://gazetaoltului.ro/2018/02/14/start-la-antreprenoriat-75-de-firme-vor-beneficia-de-finantare/


Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri - Antreprenor 2020.pdf

”Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate”


Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ID 107821

”Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate”


Diaspora Start Up

Proiectul „Acasă Plus - antreprenori pentru sustenabilitate", ID 107821

 

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Diaspora Start Up

SC Global Commercium Developement SRL (România) în parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject" (România), Metodo Estudios Consultores (Spania) și Uniunea Muncitorilor Români (Spania) lansează proiectul "Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate", având ca obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, interesați de înființarea unor afaceri pe teritoriul României.

Acest proiect cuprinde mai multe etape de lucru: promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale în cadrul unui program de formare și lucru, consiliere și sprijin acordat în scopul elaborării și finalizării unor planuri de afaceri și acordarea de finanțare pentru implementarea acestor afaceri  pe teritoriul României de către cetățeni români care au domiciliul în străinătate și cu vârsta de peste 18 ani.

Desfășurare

Programul va fi implementat pe o perioada de 36 de luni (Oct. 2017 - Oct. 2020)

Rezultatele proiectului

Înfiinţarea unor firme noi în România cu profil nonagricol în mediul urban, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă în România cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov.

Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 48 de firme nou înființate și la crearea a cel puțin 96 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri  din România și asupra nivelului de trai al populației.

Beneficiile proiectului

Programul facilitează accesul românilor din străinătate la finanţări nerambursabile, având ca finalitate înfiinţarea unor firme noi în România, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă.

Fiecare beneficiar al acestor fonduri are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în valoare de până la  40.000 de Euro pe un plan de afaceri şi consultanţă pentru spriinirea înfiinţării şi funcţionării afacerii în perioada de start-up în România.

Firmele nou înființate cu profil nonagricol în zona urbană sunt sprijinite prin măsuri integrate:                  acces transparent la informații, servicii personalizate de mentorat și consiliere/consultanță, transfer de expertiză transnațională, finanțare și suport practic.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 400 de persoane din România, cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov, care locuiesc de cel puțin 12 luni  în Diaspora - preponderent în Spania/alte țări europene (după caz).

Grupul țintă este format din persoane fizice (150 de șomeri și persoane inactive; 250 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în România în scopul creării de noi locuri de muncă). 

Mijloace de informare:

Web: http://antreprenoracasa.globalcommercium.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/Antreprenor-Acasa-371595833264283/

 

Înscrieri preliminare se pot face completând acest formular de exprimare a intenției pe care îl puteți accesa direct de pe site-ul menționat anterior sau de la adresa: https://goo.gl/forms/75WslEOH0PbUjpYp1


Lista dosare eligibile depuse in cadrul proiectului „Acasa Plus – antreprenori pentru sustenabilitate”

DUNARE - TE POT AUZI SI NU TE VOI UITA, TE POT VEDEA SI NU TE VOI UITA, TE POT RECREA SI TE POT INTELEGE


DUNARE - TE POT AUZI SI NU TE VOI UITA, TE POT VEDEA SI NU TE VOI UITA, TE POT RECREA SI TE POT INTELEGE


Proiectul "Dunare - te pot auzi si nu te pot uita, te pot vedea si nu te voi uita, te pot recrea si te pot intelege" este un proiect cu durata de 24 luni, finantat prin programul INTERRREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020.

 

Acest proiect este implementat de catre Camera de Comert si Industrie Vratsa in calitate de beneficiar, Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor Europroject, in calitate de partener 2 si Camera de Comert si Industrie Ruse in calitate de partener 3.

 

Obiectivul principal al prezentului proiect este de a imbunatati utilizarea sustenabila a resurselor naturale si a fondului natural comun, precum si a mostenirii culturale in regiunea de frontiera, judetele Vratsa si Ruse din Bulgaria si judetul Olt, din Romania. In urma indeplinirii rezultatelor proiectului si prin incurajarea schimbului cultural transfrontalier se va vedea o crestere in numarul de sederi peste noapte a turistilor din ambele regiuni.

 

 Poze Info Day

 Intalnire parteneri

Activitatile proiectului ...

Achizitii ...

CBC Audio Travel Guide


Proiect finantat prin programul Interreg V-A Romania-Bulgaria din Fondul European de Dezvoltare Regionala PROETC Code: 15.2.1.076

CBC Audio Travel Guide


CCMP Europroject implementează pe o perioadă de 24 luni, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Vratsa(CCI-Vratsa) şi Camera de Comerţ şi Industrie Ruse(CCI-Ruse), proiectul CBC Audio Travel Guide pentru a îmbunătăți utilizarea durabilă a patrimoniului resurselor naturale și a patrimoniului cultural.

Obiectivele propuse în cadrul proiectului ce contribuie la realizarea indicatorilor de rezultat ai programului de finanţare se refera la:

 - îmbunătățirea utilizarii durabilă și ecologică a patrimoniului resurselor naturale și a patrimoniului cultural prin proiectarea a 5 cuprinzătoare produse turistice specifice zonei transfrontaliere Romania - Bulgaria

 - contribuţia la promovarea în comun a atracţiilor turistice din zona transfrontalieră prin furnizarea unui serviciu de ghid turistic nou , integrat ( accesibil prin apelarea unui număr de telefon dedicat, prin descărcarea unei aplicații pentru dispozitive mobile sau prin accesarea secțiunii dedicată pe site-ul proiectului).

            Proiectul işi propune identificarea a aproximativ 1500 obiective turistice din cele 15 judeţe transfrontaliere Romano-Bulgare. Aceste obiective turistice vor fi distribuite în 5 categorii de importanţă, precum:  cultural; religios; divertisment;  sport; sănătate.  Cele 1500 obiective turistice vor fi anunţate publicului interesat şi în principal autorităţilor publice locale, societăţilor de turism, persoanelor din domeniul istoriei antice, geografiei şi domeniilor publice prin seminarii de validare şi informare. In cadrul seminariilor de validare se va realiza TOP 100 atracţii turistice, atracţii turistice ce vor beneficia de o prezentare video. Seminariile de informare se vor realiza pentru informarea potenţialilor turişti cu privire la potenţialul turistic al zonei transfrontaliere Romano-Bulgare.

 

Pentru implementarea proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi:

A1. Activităţi de management de proiect şi coordonare( perioada de desfăşurare: lunile 1-24)

A.1.1 Stabilirea echipei de implementare;

A 1.2 Pregătirea planului de implementare a proiectului;

A 1.3 Activităţi de monitorizare şi raportare

 

A2. Activităţi de informare şi promovare a proiectului( perioada de desfăşurare: lunile 1-24)

A 2.1 Organizare conferinţe de presă;

A 2.2 Pregatirea şi distribuirea materialelor promoţionale tipărite;

A 2.3 Planificare şi implementarea campaniei de promovare online a proiectului;

A 2.4 Planificarea şi implementarea campaniei de promovare media a proiectului;

A 2.5 Organizarea seminariilor de informare

 

A3. Studiu pentru identificarea atracţiilor turistice majore din zona transfrontaliera şi dezvoltarea produselor turistice comune( perioada de desfăşurare: lunile 2-3)

A 3.1 Organizarea de vizite de informare şi documentare;

A 3.2 Organizarea a 2 seminarii de validare de către fiecare partener;

 

A4. Dezvoltarea şi implementarea ghidului turistic audio integrat( accesibil prin apelarea unui număr telefonic dedicat sau prin downloadarea unei aplicaţii pentru dispozitivele mobile)(perioada de desfăşurare: lunile 4-24)

A 4.1 Achiziţia echipamentelor şi serviciilor necesare pentru dezvoltarea serviciului integrat de ghid turistic audio( perioada de desfăşurare: lunile 4-12);

A 4.2 Punerea în utilizare a serviciului integrat de ghid turistic audio( perioada de desfăşurare: lunile 12-24). Accesarea serviciului se va face prin:

 - apelarea unui număr telefonic dedicat;

 - descărcarea unei aplicaţii pentru dispozitive mobile;

 - accesarea paginii dedicate de pe site-ul proiectului.

 

Proiectul CBC Audio Travel Guide prin obiectivul de promovare comună a atracțiilor turistice din zona transfrontalieră România - Bulgaria va avea ca rezultat o creștere a numărului de turişti în zonele promovate, concretizată în creșterea înnoptărilor.

 

Anunt participare

Documentatie

Raspuns_Clarificari

Anunt raspuns contestatie

Anunt participare servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Documentati servicii_CCMP Europroject_CBC Audio_15 2 1 076.pdf - 06.12.2016

Clarificari Activitati de informare si promovare 15.2.1.076.pdf - 12.12.2016

Raspuns la solicitare de clarificari - 13.12.2016.pdf

Raspuns la solicitare de clarificari - 14.12.2016.pdf

Anunt atribuire CBC Audio - 06.01.2017.pdf

 

Anunt participare 19.06.2017

Documentatie atribuire 19.06.2017

Clarificarea 1

Clarificarea 2

Anunt anulare procedura de atribuire_CCMP Europroject, ROBG-18.pdf

 

Anunt participare 17.08.2017

Documentatie atribuire 17.08.2017

Clarificare 1

Clarificare 2

Anunt atribuire procedura

 

Centrul de informare Europe Direct Slatina


Centrul de informare Europe Direct Slatina


 

Misiunea Centrelor Europe Direct este de a promova cetăţenia europeană informată şi activă. Centrele reprezintă un punct de acces către Uniunea Europeană: oferă cetăţenilor informaţii generale despre Uniune, recomandă surse de informare specializate, aduc temele europene în atenţia cetăţenilor şi încurajează dezbaterea la nivel local pe aceste teme. Ele completează și susţin activitatea Reprezentanțelor Comisiei Europene și a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local și regional.

 

Prin activităţile sale, Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va contribui la îndeplinirea  misiunii reţelei Centrelor Europe Direct.

Obiectivul general al Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina pentru perioada 2013 – 2017 este de a juca rolul de prim punct de acces al comunităţii judeţului Olt la informaţii privind Uniunea Europeană.

Astfel, Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va funcţiona pe principiul „ghişeului unic”.

Obiectivele Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina sunt:

 • creşterea nivelului de informare a cetăţenilor din judeţul Olt, atât din zonele rurale cât şi urbane, prin furnizarea unui serviciu adaptat nevoilor locale, concretizat în informare, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebările privind politicile, structurile şi valorile europene;
 • informarea societăţii civile şi a mediului de afaceri privind programele, schemele şi alte oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene;
 • crearea unei platforme durabile de informare care să asigure o conectare directă la informaţii actualizate privind acţiunile, perspectivele şi direcţiile strategice viitoare ale Uniunii Europene (în special strategia de creștere economică „Europa 2020”), permiţând, totodată, Comisiei Europene să transmită informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale;
 • promovarea cetăţeniei participative la nivel local prin stimularea dezbaterilor şi dialogului cu publicul, oferind canalele de comunicare prin intermediul cărora cetăţenii judeţului Olt îşi vor putea exprima întrebările, opiniile şi sugestiile legate de problematica UE;
 • punerea la dispoziţia publicului a unui serviciu de informare europeană care să furnizeze:

- răspunsuri imediate la întrebările generale privind Uniunea Europeană sau trimiteri către alte surse de informaţii;
numele şi datele de contact ale organizaţiilor la care cetăţenii din judeţul Olt pot şi doresc să apeleze;

CCMP EUROPROJECT, prin Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va contribui la o mai bună informare a cetăţenilor judeţului Olt în ceea ce priveşte drepturile lor şi oportunităţile ce derivă din statutul de cetăţeni ai Uniunii Europene. Cetățenii beneficiază de numeroase drepturi în ceea ce privește situațiile transfrontaliere.

Aici intervine Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina, în calitatea sa de prim punct de acces la informaţie relevantă privitoare la activităţile Uniunii Europene la nivelul județului Olt. Centrul ED Slatina va oferi publicului:

 • un răspuns rapid la întrebări cu caracter general legate de UE,
 • îndrumări către cele mai bune surse de informaţii/consiliere şi date de contact (la nivel european, naţional sau local),
 • infomaţii despre drepturile şi oportunităţile ce derivă din calitatea de cetăţean al UE, precum şi despre exercitarea acestora (cum se obține un permis de şedere sau recunoaşterea calificărilor profesionale în alt stat membru, cum se depun reclamaţii cu privire la produse nesigure etc.),
 • informaţii de specialitate (dacă este necesar).

 

Astfel, atât cetățenii, cât și agenții economici din judeţul Olt, care doresc informații despre Uniunea Europeană, vor putea găsi sprjin în cadrul Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina.

În plus, Centrul ED Slatina se va adresa, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

 

 

COMUNICAT DE PRESA

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

Hospitality Management Academy

 

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), a organizat marți, 07 August 2018, ora 16:30, la sediul asociației din Strada Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, Conferința de presă de lansare a proiectului "Hospitality Management Academy".

Proiectul Hospitality Management Academy are drept obiectiv  un nou concept Tourism Bootcamp ce va veni în sprijinul antreprenorilor și angajaților din turism din regiunile Sud Vest, Centru și Sud Est a României în perioada 15 Mai 2018 - 14 Mai  2019.  

Grupul țintă al proiectului va fi compus din minim 600 de persoane aparținând următoarelor categorii:

• Antreprenori care își gestionează propriile afaceri - minim 200 de persoane.

• Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupa poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) - minim 300 persoane;

• Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane - minim 100 persoane;

• Cei 600 angajați/antreprenori vor proveni din minim 200 IMM-uri din regiunile Sud Vest, Centru si Sud Est care au activitate în turism și ecoturism pe cel puțin unul din următoarele coduri CAEN:

5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similar

                        5520 Facilitați de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată

                        5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

                        5590 Alte servicii de cazare

                        7911 Activități ale agențiilor turistice

                        7912 Activități ale tur-operatorilor

            7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica:

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

1.    Organizarea și derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în turism si ecoturism - privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă

2.    Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru antreprenorii care-și gestionează propriile afaceri și pentru persoanele implicate în managementul strategic al întreprinderilor - Tourism Bootcamp (500 de persoane)

3.    Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru angajații din departamentele de resurse umane ale firmelor care își desfășoară activitatea în turism și ecoturism (100 de persoane)

 

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, şi este cofinanţat din Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 având un buget de 3.186.788,33 lei.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

office@europroject.org.ro

 

 

 

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

#Antreprenorium

Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROROJECT (CCMP EUROPROJECT), împreună Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, lansează procesul de consultare publică privind metodologia pentru concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail antreprenorium@europroject.org.ro, până la data de 16 martie 2018, inclusiv. 

Metodologie concurs planuri de afaceri - Antreprenorium.pdf

 

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Antreprenor 2020

Asociația "Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor" EUROROJECT (CCMP EUROPROJECT), împreună cu Blocul Național Sindical și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, lansează procesul de consultare publică privind metodologia pentru concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului Antreprenor 2020. Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail antreprenor2020@europroject.org.ro, până la data de 16 martie 2018, inclusiv. 

Metodologia pentru concursul de planuri de afaceri - Antreprenor 2020.pdf

 
We made this website

 

HOMEPAGE